خانه / امور دانشجویی / نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۱ نیمسال اول۹۶

نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۱ نیمسال اول۹۶

صورتجلسه کمیسیون بررسی موارد خاص موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص شماره ۱ نیمسال اول ۹۷-۹۶ موسسه در ساعت ۱۱ مورخ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ تشکیل گردید و در خصوص موارد مشروحه پیوست شده بحث و تصمیم گیری شد.

آندسته از دانشجویان محترم که مجاز به ادامه تحصیل شده اند طبق تقویم آموزشی برای دانشجویان کمیسیونی اقدام به انتخاب واحد نمایند و دیگر دانشجویانی که پرونده آنها به کمیسیون استانی ارسال شده است نتیجه آن کمیسیون را متعاقباً از طریق همین سایت به اطلاع ایشان می رسانیم

پرونده دانشجویانی که نام آنها در این صورتجلسه قید نشده است در دست پیگیری و بزودی نتایج آنها نیز اطلاع رسانی میشود.

ردیف شماره دانشجویی رای صادره شده
۱ ۹۲۲۶۹۳۰۶ ادامه تحصیل بلا مانع است
۲ ۹۳۲۲۶۳۰۱ با مرخصی زایمان در نیمسال دوم ۹۵-۹۶ موافقت می گردد
۳ ۹۳۱۶۹۳۲۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴ ۹۳۱۶۹۳۰۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵ ۹۲۱۳۴۳۰۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶ ۹۳۱۱۰۱۴۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷ ۹۲۱۶۹۳۱۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸ ۹۲۱۶۹۳۱۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۹ ۹۲۲۶۹۳۰۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۰ ۹۳۱۱۰۱۵۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۱ ۹۳۲۱۰۱۳۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۲ ۹۴۱۱۲۴۱۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۳ ۹۳۲۱۰۱۶۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۴ ۹۳۲۱۰۱۵۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۵ ۹۳۱۶۹۳۰۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۶ ۹۳۱۱۰۱۴۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۷ ۹۳۱۶۹۳۲۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۸ ۹۳۲۱۷۳۱۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۹ ۹۳۱۱۵۳۱۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۰ ۹۲۱۶۹۳۰۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۱ ۹۳۱۱۰۱۲۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۲ ۹۳۱۱۰۴۱۵۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۳ ۹۲۱۳۴۳۵۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۴ ۹۲۱۶۹۳۱۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۵ ۹۳۲۱۷۳۰۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۶ ۹۳۱۶۹۳۱۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۷ ۹۰۱۲۵۳۱۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۸ ۹۳۲۱۰۱۶۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۹ ۹۳۲۱۰۱۲۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۰ ۹۴۱۲۶۳۲۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۱ ۹۱۱۳۴۳۵۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۲ ۹۲۱۶۹۳۳۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۳ ۹۲۱۱۲۲۵۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۴ ۹۲۱۱۷۳۶۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۵ ۹۳۱۶۹۳۰۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۶ ۹۳۱۱۰۱۱۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۷ ۹۱۱۲۹۲۳۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۸ ۹۲۲۴۳۳۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۹ ۹۳۱۱۰۱۰۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۰ ۹۳۱۶۹۳۱۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۱ ۹۳۱۱۷۳۷۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۲ ۹۳۱۶۹۳۱۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۳ ۹۲۱۳۷۳۸۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۴ ۹۳۱۶۹۳۲۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۵ ۹۱۱۱۹۳۲۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۶ ۹۲۲۱۷۳۰۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۷ ۹۳۲۱۰۱۳۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۸ ۹۳۱۶۹۳۳۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴۹ ۹۳۲۱۷۳۶۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۰ ۹۴۱۱۵۳۷۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۱ ۹۳۱۱۰۱۳۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۲ ۹۳۱۷۹۳۰۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۳ ۸۸۱۱۷۳۹۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۴ ۹۳۱۳۴۳۳۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۵ ۹۵۱۶۹۳۱۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۶ ۸۹۱۲۹۲۲۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۷ ۹۳۱۶۹۳۰۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۸ ۹۳۲۱۷۳۶۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵۹ ۹۳۱۶۹۳۲۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۰ ۹۲۲۷۹۳۰۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۱ ۹۴۲۲۶۳۳۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۲ ۹۳۲۱۰۱۳۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۳ ۹۳۱۶۹۳۲۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۴ ۹۳۱۱۰۱۰۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۵ ۹۲۲۶۹۳۱۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۶ ۹۳۲۱۰۱۶۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۷ ۹۳۱۶۹۳۲۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۸ ۹۳۱۶۹۳۲۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۹ ۹۳۱۷۹۳۲۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۰ ۹۳۲۱۷۳۶۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۱ ۹۲۱۱۹۳۰۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۲ ۹۳۱۳۷۳۱۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۳ ۹۳۱۷۹۳۲۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۴ ۹۲۱۱۰۱۸۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۵ ۹۲۱۶۹۳۱۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۶ ۸۸۱۲۷۲۲۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۷ ۹۳۲۱۷۳۶۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۸ ۹۳۱۱۰۱۱۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۹ ۹۳۱۶۹۳۱۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۰ ۹۳۱۱۰۱۵۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۱ ۹۱۱۱۹۳۴۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۲ ۹۳۱۱۲۲۵۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۸۳ ۹۴۲۱۰۰۰۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۸۴ ۹۴۲۱۰۰۰۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۸۵ ۹۳۲۱۷۳۴ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۸۶ ۹۳۱۲۹۲۱۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۸۷ ۹۳۱۱۰۱۱۸ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۸۸ ۹۴۱۱۵۳۰۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۸۹ ۹۳۲۱۰۱۷۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۹۰ ۹۳۲۳۴۳۲۸ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۹۱ ۹۳۱۱۲۲۷۴ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۹۲ ۹۴۲۱۵۳۴۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۹۳ ۹۵۱۳۴۳۱۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است. در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
۹۴ ۹۳۲۳۷۳۶۰ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۹۵ ۹۳۲۲۶۳۲۸ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۹۶ ۹۳۲۱۷۳۴۰ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۹۷ ۹۳۲۲۶۳۰۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۹۸ ۹۱۱۲۹۲۱۷ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۹۹ ۹۳۲۱۰۱۱۹ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۰ ۹۱۱۱۸۲۲۵ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۱ ۹۳۱۱۰۱۱۸ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۲ ۹۳۱۳۷۳۱۰۵ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۳ ۹۳۱۳۷۳۱۰۵ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۴ ۹۳۱۳۷۳۵۹ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۵ ۹۳۱۳۷۳۸۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۶ ۹۳۱۲۵۳۰۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۷ ۹۳۲۱۰۱۷۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۸ ۹۳۲۱۰۱۷۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۰۹ ۹۳۲۳۴۳۲۸ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۱۰ ۹۳۲۱۷۳۴۷ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۱۱ ۹۳۲۱۷۳۴۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۱۲ ۹۳۱۱۵۳۵۸ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۱۳ ۹۳۱۳۷۳۶۹ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.
۱۱۴ ۹۱۲۲۹۲۰۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصیل گردد.

درباره ی حسین مکارم

مطلب پیشنهادی

نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۳نیمسال اول۹۷-۹۶

صورتجلسه کمیسیون موارد خاص موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،جلسه کمیسیون موارد خاص شماره …

یک دیدگاه

  1. با سلام من از دانشجویان سال ۹۰ هستم با شماره دانشجوی ۹۰۲۱۵۳۹۳
    چند باری درخواست افزایش سنوات کردم ومدارکمو تحویل دادم ولی تا کنون جوابی دریافت نکردم
    اخرین بار که درخواست سنوات کردم ۳ شهریور ۹۴ بود ولی تاکنون جوابی نگرفتم ممنون میشم پیگیری کنید. با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.